Aktuálne zákazky

Aktuálne zákazky verejného obstarávania

ZákazkaDátum zverejneniaKategória*
eGUTS/VO/4/18
Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá a požičovňa bicyklov pre projekt eGUTS
05.11.2018

*KATEGÓRIA: P – podlimitná, N – nadlimitná, I – iná

Archív

Archívne zákazky verejného obstarávania

ZákazkaDátum zverejneniaKategória*
eGUTS/VO/2/1823.5.2018
eGUTS/VO/1/1824.4.2018
Projektová a komunikačná koordinácia pre projekt eGUTS (eGUTS/VO/18)19.9.2018

*KATEGÓRIA: P – podlimitná, N – nadlimitná, I – iná

Profil zadávateľa

Občianske združenie No Gravity je podľa § 7 ods. 1 písm zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
OZ No Gravity
Oravská 3
821 09 Bratislava
V zastúpení:
Ing. Gabriel Adamek – predseda združenia
IČO: 30848415  – DIČ: 2021832989

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Občianske združenie v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke www.maskras.sk , resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.
"The activist is not the man who says the river is dirty.
The activist is the man who cleans the river"
Ross Perot
Business Leader