Verejné obstarávanie: eGUTS/VO/2/18

 • Naše číslo: eGUTS/VO/2/18
  Vybavuje: Ing. Gabriel Adamek
  Dátum zverejnenia: 23.5.2018, Bratislava

Vec : Výzva na predloženie ponuky – zaslanie
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie predmetu zákazky s názvom:
Projektová a komunikačná koordinácia  pre projekt eGUTS
          za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Pokiaľ všetky predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu stanoveného zákonom pre zákazku s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. V takom prípade bude po vyhodnotení ponuky vyhotovená záväzná objednávka uchádzačovi s najnižšou sumou. Ponuku je potrebné predložiť emailom na adresu gabriel.adamek@no-gravity.sk, resp. v uzatvorenej obálke s označením „ Projektová a komunikačná koordinácia  pre projekt eGUTS “  v termíne do  10.6.2018 s cenovou ponukou stanovenou ako mesačná odmena a celková cena zákazky.
Zároveň žiadame o predloženie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky.
Veríme, že nám predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou: 

Špecifikácia predmetu zákazky:
Projektová a komunikačná koordinácia  pre projekt eGUTS (www.interreg-danube.eu/eGUTS ) vrámci konzorcia, s Joint Secretariat DTP a relevantnými partnermi s cieľom dosiahnutia výstupov a výsledkov projeku eGUTS vrátane podania Final Report (stanovené v Application Form projektu eGUTS).
Podmienky:

 • Skúsenosť v oblasti projektového manažmentu (min. 10 rokov a/alebo mplementovaných 5 projektov),
 • skúsenosť v oblasti projektová komunikácia (min. 5 rokov a/alebo 2 implementované projekty),
 • skúsenosť v oblasti finančného auditu (min. 1 rok a/alebo 5 implementovaných projektov),
 • skúsenosť v oblasti účtovníctva (min. 5 rokov),
 • ovládanie anglického jazyka a min. 4 jazykov z pokrytej oblasti (slovený jazyk, nemecký jazyk, chorvátsky jazyk, maďarský jazyk, rumunský jazyk, slovinský jazyk, srbský a čiernohorský jazyk) ,
 • skúsenosť v oblasti projektového manažmentu Dunajského programu je výhodou,
 • skúsenosť so softvérmi  Microsoft Project a ASANA je výhodou.

Dátum dodania predmetu zákazky: priebežne, od podpisu Zmluvy do 31.8.2019.