Profil zadávateľa

Občianske združenie No Gravity je podľa § 7 ods. 1 písm zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

OZ No Gravity
Oravská 3
821 09 Bratislava
V zastúpení:
Ing. Gabriel Adamek – predseda združenia
IČO: 30848415  – DIČ: 2021832989

 Zadávanie zákaziek zabezpečuje Občianske združenie v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke www.maskras.sk , resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.
Aktuálne zákazky

Aktuálne zákazky verejného obstarávania

ZákazkaDátum zverejneniaKategória*
žiadna aktuálna výzva VO--

*KATEGÓRIA: P – podlimitná, N – nadlimitná, I – iná

Archív

*KATEGÓRIA: P – podlimitná, N – nadlimitná, I – iná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Číslo/RokTypPartnerCena (EUR)Zverejnenie
eGUTS/APP/012019ObjednávkaGarwan Consulting, s.r.o.19920,00eGUTS/APP/012019
Eval/2018ZmluvaEval, s.r.o.200,00Zmluva - Eval, s.r.o.
Zmluva PA SenecMandátna zmluvaElity Group, s.r.o.46000,0Zmluva Elity Group, s.r.o.
Zverejňovanie