Verejné obstarávanie: eGUTS/VO/2/19

Názov zakázky: Dodanie modulu iOS a GPS
Vybavuje: Mgr. Katarína Bolečková
Dátum zverejnenia: 6.3.2019, Bratislava

Materiály na stiahnutie k predmetnému verejn. obstarávaniu:

Výzva na predkladanie ponúk pre nie bežne dostupné zákazky
 1. Identifikácia verejného obstarávateľa
  Názov: Občianske združenie No Gravity
  Adresa: Oravská 3, 821 09 Bratislava
  IČO: 30848415
  Kontaktná osoba: Katarína Bolečková
  Telefón: +421 903 226 772
  Elektronická pošta: vo@no-gravity.sk
  Internetová adresa: no-gravity.skVerejný obstarávateľ je prijímateľom NFP pre projekt z Interreg Dunajského národného programu (DNP)
  Názov projektu: Elektrické, elektronické a zelené mestské dopravné systémy
  Akronym projektu: eGUTS
  Referenčné číslo projektu: DTP1-1-454-3.1

 2. Druh zákazky
  Dodanie modulu iOS a GPS

 3. Názov zákazky
  Dodanie modulu iOS a GPS

 4. Opis predmetu zákazky
  1a/ Dodanie iOS modulu
  2b/ Dodanie GPS modulu

  Špecifikácia predmetu zákazky: viď príloha
  Spoločnosť predkladá ponuku na oba moduly nedeliteľne.
  Dátum dodania predmetu zákazky: do 60 dní od podpisu Zmluvy

 5. Miesto dodania predmetu zákazky
  Oravská 3, 821 09 Bratislava

 6. Rozdelenie predmetu zakázky
  Áno/Nie

 7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
  38112100 – 4 Globálne navigačné a polohovacie systémy
  (GPS alebo ekvivalent)

 8. Rozsah zákazky
  Predpokladaná hodnota zákazky: 24 167,- € bez DPH

 9. Možnosť predloženia variantných riešení
  Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení

 10. Trvanie zmluvy
  Trvanie celej zmluvy je viazané na dĺžku realizácie projektu: 4 mesiace

 11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú
  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov Dunajského národného programu
  Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu
  Lehota splatnosti faktúry: 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Vzhľadom k tomu, že projekt je financovaný z prostriedkov DNP, môže byť dojednaná dlhšia lehota splatnosti faktúry.

 12. Podmienky účasti záujemcov
  Oprávnenie na poskytovanie uvedenej služby (orsr, živn. oprávnenie alebo obdobný dokument) – posiela sa elektronická kópia (sken) spolu s cenovou ponukou spracovanou vo forme a rozsahu podľa prílohy č.1

 13. Lehota na predkladanie ponúk
  Do 22.3.2019 vrátane

 14. Miesto na predloženie ponúk
  Elektronicky na email: vo@no-gravity.sk
  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

 15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
  Spôsob na určenie ceny. Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:
  Cena s DPH celkom takto: (vzor cenovej ponuky – príloha č.1 v PDF verzii tejto výzvy). V prípade, že predkladateľ ponuky nie je platcom DPH, jasne to v ponuke uvedie.