Verejné obstarávanie: eGUTS/VO/3/18

Názov zakázky: Projektová a komunikačná koordinácia pre project eGUTS
Vybavuje: Mgr. Katarína Bolečková
Dátum zverejnenia: 19.9.2018, Bratislava

Materiály na stiahnutie k predmetnému verejn. obstarávaniu:

Podpísaná výzva na predkladanie ponúk – formát PDF

Zmluva na poskytnutie sluzieb manazmentu projektu – format PDF

Podpísaná výzva na predkladanie ponúk - formát png
Výzva na predkladanie ponúk pre nie bežne dostupné zákazky
 1. Identifikácia verejného obstarávateľa
  Názov: Občianske združenie No Gravity
  Adresa: Oravská 3, 821 09 Bratislava
  IČO: 30848415
  Kontaktná osoba: Katarína Bolečková
  Telefón: +421 903 226 772
  Elektronická pošta: vo@no-gravity.sk
  Internetová adresa: no-gravity.sk

  Verejný obstarávateľ je prijímateľom NFP pre projekt z Interreg Dunajského národného programu (DNP)
  Názov projektu: Elektrické, elektronické a zelené mestské dopravné systémy
  Akronym projektu: eGUTS
  Referenčné číslo projektu: DTP1-1-454-3.1

 2. Druh zákazky
  Zákazka na poskytovanie služieb. Ide o zadávanú zákazku obstarávanú postupom zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní
 3. Názov zákazky
  Projektová a komunikačná koordinácia pre project eGUTS
 4. Opis predmetu zákazky
  Projektová a komunikačná koordinácia pre projekt eGUTS v rámci konzorcia s Joint Secretariat DTP a relevantnými partnermi s cieľom dosiahnutia výstupov a výsledkov projektu eGUTS vrátane podania Final Report. Aplication Form projektu eGUTS je možné vyžiadať na emailovej adrese vo@no-gravity.sk

  Činnosti:

 • monitorovanie zmien metodík a legislatívy súvisiacej implementáciou projektu
 • koordinácia partnerov a aktivít projektu
 • komunikácia s riadiacimi orgánmi Dunajského národného programu, v rámci ktorého sa daný projekt implementuje
 • spracúvanie podkladov pre administráciu projektu podľa požiadaviek a pravidiel programu
 • zabezpečenie dodržiavania opatrení publicity v súlade s pokynmi programu
 • zabezpečenie konzultácií ohľadom oprávneného čerpania výdavkov, postupu realizácie aktivít projektu v súlade s projektom
 • monitoring implementácie projektových aktivít, účasť na pracovných stretnutiach
 • ďalšie činnosti podľa zadania hlavného projektového manažéra s cieľom úspešnej implementácie projektu
 1. Miesto dodania predmetu zákazky
  Oravská 3, 821 09 Bratislava
 2. Rozdelenie predmetu zakázky
  Áno/Nie

   

 3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
  72224000-I Poradenstvo pri riadení projektov
 4. Rozsah zákazky
  Predpokladaná hodnota zákazky: 45 600,- € bez DPH
 5. Možnosť predloženia variantných riešení
  Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení
 6. Trvanie zmluvy
  Trvanie celej zmluvy je viazané na dĺžku realizácie projektu: 12 mesiacov
 7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú
  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov Dunajského národného programu
  Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu
  Lehota splatnosti faktúry: 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Vzhľadom k tomu, že projekt je financovaný z prostriedkov DNP, môže byť dojednaná dlhšia lehota splatnosti faktúry.
 8. Podmienky účasti záujemcov
  Oprávnenie na poskytovanie uvedenej služby (sken) spolu s cenovou ponukou spracovanou vo forme a rozsahu podľa prílohy č.1 (dostupné po stiahnutí  PDF verzie tejto výzvy)
  Ovládanie anglického jazyka a minimálne 4 jazykov z pokrytej oblasti (slovenský jazyk, nemecký jazyk, chorvátsky jazyk, maďarský jazyk, rumunský jazyk, slovinský jazyk, srbský jazyk a čiernohorský jazyk) – dokladuje čestným vyhlásením, že expertov s danou jazykovou zručnosťou má
  Skúsenosť so softvérom Microsoft Project a ASANA resp. ekvivalent je výhodou – dokladuje čestným vyhlásením
 9. Lehota na predkladanie ponúk
  Do 26.9.2018 do 10.00 hod
 10. Miesto na predloženie ponúk
  Elektronicky na email: vo@no-gravity.sk
  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
 11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
  Spôsob na určenie ceny. Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:
  Cena s DPH celkom takto: (vzor cenovej ponuky – príloha č.1 v PDF verzii tejto výzvy)

  V Bratislave dňa 19.9.2018

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Mgr. Katarína Bolečková