Verejné obstarávanie: eGUTS/VO/4/18

Názov zakázky: Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá a požičovňa bicyklov pre projekt eGUTS
Vybavuje: Mgr. Katarína Bolečková
Dátum zverejnenia: 5.11.2018, Bratislava

Materiály na stiahnutie k predmetnému verejn. obstarávaniu:

Výzva na predkladanie ponúk
Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá
a požičovňa bicyklov pre projekt eGUTS
formát PDF

Výzva na predkladanie ponúk pre nie bežne dostupné zákazky
 • Identifikácia verejného obstarávateľa
  Názov: Občianske združenie No Gravity
  Adresa: Oravská 3, 821 09 Bratislava
  IČO: 30848415
  Kontaktná osoba: Katarína Bolečková
  Telefón: +421 903 226 772
  Elektronická pošta: vo@no-gravity.sk
  Internetová adresa: no-gravity.sk

  Verejný obstarávateľ je prijímateľom NFP pre projekt z Interreg Dunajského národného programu (DNP)
  Názov projektu: Elektrické, elektronické a zelené mestské dopravné systémy
  Akronym projektu: eGUTS
  Referenčné číslo projektu: DTP1-1-454-3.1

 • Druh zákazky

  Dodanie tovaru: „ Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá a požičovňa bicyklov pre projekt eGUTS“

 • Názov zákazky
  Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá a požičovňa bicyklov pre projekt eGUTS

   

 • Opis predmetu zákazky
  1. Dodanie a inštalácia elektrickej nabíjacej stanice v meste Senec

  Počet: 1 ks

  Technická špecifikácia:

  • Nabíjanie elektrických vozidiel

  Nabíjanie cez2x22kW typ 2. úroveň nabíjania

  Inteligentné nabíjanie

  Nabíjanie cez RFID alebo identifikácia cez aplikáciu

  GSM modul

  Offline mód

  • Nabíjanie elektrobicyklov a smart telefónov

  8 zásuviek typ schuco 230V

  Monitorovanie spotreby

  Monitorovanie využitia zásuvky

  Dotyková obrazovka, uhlopriečka min. 15´´

  +  Asistencia pri získavaní povolení na umiestnenie nabíjacej stanice

 1. Dodávka elektrických bicyklov s inteligentnými zámkami

Počet: 8 ks

Technická špecifikácia:

 • Elektrobicykel

 

Názov komponentu

Opis

Rám

Zliatinový s centrálnym motorom, 28″

Závesná vidlica

Zliatinová

Hlava

polointegrovaná, oceľová

Predná prehadzovačka

1 -3

Predné ozubené koleso

Zliatinové

Zadná prehadzovačka

6 – 8

Batéria

36V 13AH     

Rozmer kolies

28″

Ovládač

Áno

 • Inteligentný zámok

 

Vonkajšie rozmery: 196*150*65 mm (+/- 10 mm)

Váha: 1 – 1.6KG

Materiál: 10 mm oceľ pokrytá hliníkovou zliatinou

Metóda odomykania: GPRS, GPS alebo Bluetooth 

Metóda zamykania: Manuálne

Batéria:  6000maH/ 8000mAh s externým solárnym nabíjaním

Výkon : 2-3mA

Prenos dát / Identifikácia: cez SIM kartu umiestnenú v inteligentom zámku, ktorá podporuje GPRS

 

Hlavné funkcie inteligentného zámku:

Inteligentný telefón dokáže naskenovať QR kód umiestnený na zámku alebo bicykli,

Možnosť upload-u identifikačného čísla inteligentného zámku na server,

Odomykanie zámku – cez GPRS a/alebo Bluetooth spojenie,

Presná lokalizácia cez GPS, odosielanie real time informácií o stave inteligentného zámku,

Spojenie cez GSM komunikačnú sieť.

 

Dátum dodania predmetu zákazky: do 60 dní od podpisu Zmluvy.

 1. Miesto dodania predmetu zákazky
  Oravská 3, 821 09 Bratislava
 2. Rozdelenie predmetu zakázky
  Áno/Nie
 3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

  34400000-1 Motocykle, bicykle a bočné prívesné vozíky
  31156000-4 Zdroje nepretržitého/prerušovaného napájania

 4. Rozsah zákazky
  Predpokladaná hodnota zákazky: 48 000,- € bez DPH
 5. Možnosť predloženia variantných riešení
  Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení
 6. Trvanie zmluvy
  Trvanie celej zmluvy je viazané na dĺžku realizácie projektu: 10 mesiacov
 7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú
  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov Dunajského národného programu
  Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu
  Lehota splatnosti faktúry: 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Vzhľadom k tomu, že projekt je financovaný z prostriedkov DNP, môže byť dojednaná dlhšia lehota splatnosti faktúry.
 8. Podmienky účasti záujemcov

  Oprávnenie na poskytovanie uvedenej služby (orsr, živn. oprávnenie alebo obdobný dokument) – posiela sa elektronická kópia (sken) spolu s cenovou ponukou spracovanou vo forme a rozsahu podľa prílohy č.1

 9. Lehota na predkladanie ponúk
  Do 20.11.2018 do 10.00 hod
 10. Miesto na predloženie ponúk
  Elektronicky na email: vo@no-gravity.sk
  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
 11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
  Spôsob na určenie ceny. Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:
  Cena s DPH celkom takto: (vzor cenovej ponuky – príloha č.1 v PDF verzii tejto výzvy)

  V Bratislave dňa 5.11.2018

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Mgr. Katarína Bolečková